Appeal to all Maltese Trade Unions to support the ETUC Actions

Press Release: 27/09/10
Stqarrija Stampa: 27/09/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Appeal to all Maltese Trade Unions to support the ETUC Actions

Zminijietna – Voice of the Left appeals all Trade Unions in Malta to solidly support the European Trade Union Confederation (ETUC) in its First General Strike Action across the European Union.

“ETUC is calling for this General Strike action against precarious employment, harsh austerity measures taken against the workers, new poverty and the neo liberal policies adopted by the European Institutions”.

John Monks, ETUC’s Secretary General states that this action is a necessary one to shift the European Union from an anti-social direction and is appealing to the European Institutions to legislate new policies and regulations for a Social Europe. He stressed that the European Union future should not be based on precarious work.

Zminijietna – Voice of the Left recognizes that the European Union policy is one that protects those who hold the capital and not those in production. Precarious employment is nothing more than modern slavery which is lowering the standard of living of the working people and their families. Zminijietna believes that the quality of employment, must be the primary objective to ensure a decent life, sustainable economy and social development.

We appeal for a joint action from all Trade Unions in Malta in solidarity with the millions of workers that will be out in the streets protesting all across Europe. The anti-social measures and precarious employment is affecting also workers in Malta.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Stqarrija: Appell lit-Trejdjujins Maltin biex jappoggjaw l-azzjoni ta’ ETUC

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappella lit-Trejdjujins Maltin kollha sabiex jaghtu l-appogg shih taghhom fi 29 ta’ Settembru lill-“Konfederazzjoni ta’ Trejdjujins Ewropej (ETUC)” fl-Ewwel Strajk Generali msejjah madwar l-pajjizi kollha ta’ Unjoni Ewropeja. L-Istrajk mghajjat huwa kontra l-holqien ta’ xoghol prekarju, l-mizuri horox ta’ awsterita fuq il-haddiema, il-faqar Socjali gdid u l-politika neoliberali addottata mill-Istituzzjonijiet Ewropej.

Is-Segretarju Generali ta’ ETUC, John Monks sejjah din l-azzjoni bhala wahda necessarja sabiex l-Ewropa tigi mgieghla tbiddel id-direzzjoni taghha li hi wahda anti socjali. Huwa qed jappella l-Istituzzjonijiet Ewropej sabiex jfasslu politika favur Ewropa Socjali. Appella wkoll li l-futur ta’ l-Ewropa ma ghandux jkun ibbazat fuq suq tax-xoghol bil-kundizzjonijiet prekarji.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropeja prezentament qeghda tipprotegi lil minn l-aktar li ghandu l-gid u mhux lil minn qed jipproducieh. Ix-Xoghol prekarju mhu xejn hlief ghodda ta’ skjavitu modern li qed jbaxxi il-livell ta’ l-ghixien tan-nies tax-xoghol u l-familji taghhom. Zminijietna temmen li l-kwalita tax-xoghol ghandha tkun l-oggettiv primarju sabiex jigi assigurat zvilupp socjali, kwalita tal-hajja dicenti u ekonomija sostenibbli.

Nappellaw biex tittiehed azzjoni kongunta mit-Trejdjujins kollha Maltin, fejn fiha tigi murija s-solidarjeta mal-miljuni ta’ haddiema li ser johorgu jipprotestaw fit-toroq madwar l-Ewropa. Il-mizuri anti-socjali u l-holqien ta’ xoghol prekarju qed jaffettwaw lill-haddiem Malti wkoll. 

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici.
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

 

Press Releases Main Page