Zminijietna pays tribute to Malta Shipyards workers’

Press Release: 29/03/10
Stqarrija Stampa: 29/03/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna pays tribute to Malta Shipyards workers’

Zminijietna - Voice of the Left considers the decision taken by Palumbo Spa, not to employ the 60 workers presently registered with Malta Shipyards as an industrial strategy, to be able to recruit new workers with different and inferior working conditions.  

"The fact that the 60 workers where not given the choice to work with the new company, Palumbo Spa is a confirmation that the company does not want to recognise the present working conditions enjoyed by the workers through a collective bargaining”.

Zminijietna notes, that privatization is leading to inferior working conditions and precarious jobs in various sectors of the economy. The case of the postal services is a clear example where new workers are being employed on different categories such as on definite contract, part-time work and self employed, whereby postal workers are finding it difficult to apply for bank loans. This is the result of the Nationalist Administration neo liberal policies. These policies are bringing back again class distinctions.

"It is really a pity that the Malta shipyards which was the cradle and school of trades, was not modernised and developed into the production of Green technology. The building of the two Gozo Channel ships is a clear example of the ability and skills that the Shipyard workers had”.

Zminijietna - Voice of the Left would like to applaud all those workers who worked within Malta shipyards and the General Workers Union who for many years had defended the workers under difficult situations.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Zminijietna  ssellem lill-Haddiema ta' Tarzna 

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tikkonsidra d-decizjoni mehuda mill-Kumpanija Palumbo Spa, li ma’ timpjegax maghha is-sittin haddiem registrat prezentament ma’ Tarzna bhala strategija ‘ndustrijali, sabiex tkun tista’ toffri kundizzjonijiet inferjuri lill-haddiema li sejra timpjega.

"Il-fatt li 60 haddiem ma' inghatawx ghazla minn Palumbo Spa biex jibqghu jahdmu maghha, hija konferma li din il-kumpanija ma' tridx taghraf l-kundizzjonijiet ta' xoghol li kienu jgawdu l-haddiema prezentament bis-sahha tal-ftehim kollettiv”.

Zminijietna tinnota li privatizzazzjoni qed twassal ghall-kundizzjonijiet ta’ xoghol inferjuri u xoghol prekarju f’diversi setturi ta’ l-ekonomija. Ezempju car kien il-kas tas-servizz tal-posta, fejn il-haddiema postali godda qed jigu mpjegati taht kategoriji ta’ kundizzjonijiet differenti ta’ xoghol, li jinkludu b’kuntratt defenit, part-time u ‘self employed’, fejn dawn il-haddiema qed jsibuha difficli biex jiehdu self mill-banek. Dan huwa r-rizultat ta’ politika neoliberali ta’ l-Amministrazzjoni Nazzjonalista li qed tirrizulta fi tkabbir tal-qasma tal-klassijiet socjali.

"Huwa ta' dispjacir li tara t-Tarzna li kienet maghrufa bhala l-benniena u l-iskola ta' snajjiet, ma' rnexxilnhiex nimmodernizzaha u nizvillupawa fil-produzzjoni ta’ teknologija hadra. Il-bini taz-zewg vapuri ta' Gozo Channels huwa ezempju car tal-kapacita u sengha li kellhom il-haddiema ta' Tarzna".

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ssellem lill-Haddiema li hadmu fit-Tarznari u l-GWU li ghal ghexieren ta’ snin ddefendiet il-haddiema taht sitwazzjonijiet difficli.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page