Żminijietna - Voice of the left appreciate the sensitivity and maturity shown by ST Microelectronics' workers

Press Release: 29/07/2010
Stqarrija Stampa: 29/07/2010
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna - Voice of the left appreciate the sensitivity and maturity shown by ST Microelectronics' workers

Żminijietna - Voice of the left appreciate the sensitivity shown by the workers of ST Microelectronics, members of GWU and the same union for its maturity. Not the same can be said with regards some of the media who tried to mislead the public that the first vote was not a representative one and that it went against the interest of the workers. Now, because the issue was resolved and the tough austerity measures were lessened, thanks to the same workers and the union, the media is saying otherwise.

"The fact that the final decision was left largely in the hands of workers is commendable. It is regrettable but to hear, that there are still workers in St Microelectronics not part of a Union. In order to achieve a balance of power in the industrial relations and to reduce exploitation of workers, union representation is predominantly needed at the workplace. Workers are mostly exploited in those work places where unions are not represented".

"The current situation of the workers is a global one, known as ‘new global, labour pool’, where workers are being forced to compete between one another in an open market by lowering of wages and precarious working conditions, when at the same time companies are increasing their profitability."

"In fact one of the austerity measures proposed by ST Microelectronics was that new workers will be employed on a minimum wage. Such measures are 'short sighted' and even undermine industrial stability ".

Żminijietna - Voice of the Left calls for more worker solidarity, while criticizing the neo liberal Government for not addressing the problem of job precariousness and even, that in some cases Government itself is promoting precariousness through subcontracting.

“Solutions against precarious work should also be tackled on a global level, same as other matters of a commercial interest”.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

 

Żminijietna tapprezza is-sentittivita u l-maturita li wrew il-Ħaddiema ta’ ST Microelectronics.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tibgħat l-apprezzament tagħha għas-sensitivita li wrew il-Ħaddiema ta’ ST Microelectronics mseħbien fil-GWU u l-istess GWU għall-maturita tagħha fir-relazzjonijiet u kwistjonijiet industrijali. Mhux l-istess jista' jingħad għal xi whud mill-midja li ppruvaw jagħtu x’jifhmu li qisu l-ewwel l-vot ma’ kienx wieħed rapprezentattiv, u li l-vot meħud kien wieħed kontra l-interess tal-ħaddiema, meta issa għax il-kwistjoni ġiet riżolta u l-miżuri iebsa ta' awsterita tnaqqsu bis-saħħa ta’ l-istess ħaddiema u l-GWU, il-midja qed titkellem mod ieħor.

 “Il-fatt li d-deċizjoni finali tħalliet b’mod liberu f’idejn il-ħaddiema huwa ta' min ifaħħarha. Huwa ta’ dispjaċir imma li tisma’ li għad hemm ħaddiema li jaħdmu f'ST Microelectronics mhux imseħbien fil-Unjin, meta sabiex jintlaħaq bilanċ ta’ poter fir-relazzjonijiet industrijali u jitnaqqas l-isfruttament tal-ħaddiema, jeħtieg li jkun hemm rapprezentanza trejdjunjonistika fuq il-post tax-xogħol. Huwa fatt magħruf li l-aktar ħaddiema sfruttati ssibhom f’postijiet tax-xoghol fejn il-Unjins huma non eżistendi”.

“Is-sitwazzjoni prezenti li jinsabu fiha ħafna ħaddiema hi waħda globali magħrufa bħala ‘new global, labor pool’, fejn il-ħaddiema qed jiġu mġiegħla jikkompetu bejniethom f’suq tax-xogħol b’pagi aktar baxxi u xogħol prekarju, meta fl-istess ħin il-kumpaniji qed kullma jmur jżiedu l-profitt.”

 “Filfatt waħda mill-mizuri proponuta mill-istess kumpanija ta’ ST Microelectronics għall-pakkett ta’ mizuri ta awsterita kienet li l-ħaddiema ġodda jiġu mpjegati bil-paga minima. Miżuri bħal dawn huma ‘short sighted’  u jheddu l-istess stabilita ndustrijali”.

 Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-ħaddiem għal aktar solidarjeta, filwaqt li tikkritika l-Gvern għalfatt li l-istess Gvern Neoliberali mhuwiex jikkumbatti l-problema ta’ ħolqien ta’ xogħol prekarju, anzi f’ċertu kazi qiegħed jimbutta hu stess. Is-soluzzjonijiet kontra x-xogħol prekarju, jeħtieġ li jiġu miġġielda wkoll fuq livell globali, bħalma jiġu miġġielda kwistjonijiet oħra ta’ nteress kummerċjali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page