Zminijietna Worker’s Day message against Precarious Employment

Press Release: 01/05/11
Stqarrija Stampa: 01/05/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Zminijietna Worker’s Day message against Precarious Employment

Żminijietna – Voice of the Left conveys its message for the 1st of May, Workers Day, as the day when we should reflect on the present situation that the working people are facing in Malta. According to European statistics precarious employment is becoming the norm it is increasing in an alarming manner.

 “We believe that precarious employment is a continuous threat to the present and forth coming working generations and their families. Precarious job is that type of work, were there is no job security, low wages, lack of health and safety and inferior working conditions. Workers face also difficulty in making use of bank services. Such jobs are part-time employment, work on a fixed contract, self employed and agency workers”.

ETUC and ILO consider ‘atypical’ jobs as precarious employment and are organising various campaigns to raise awareness against this new type of culture of modern slavery brought forward by neo liberal policies. In fact the Chairman of the European Trade Union Confederation (ETUC), John Monks has appealed so that this type of employment should only be the exemption and not the rule in the European labour market.

Żminijietna – Voice of the Left recognise the right of the workers and trade unions to keep on the pressure against precarious employment. It’s a shame that the Malta Employers Association, Chamber of Commerce and the Federation of Industries are pushing forward this type of employment. Their perspectives focus more on productivity and competitiveness, while various studies show that workers employed in precarious conditions, are less productive due to their unstable employment and less job satisfaction.
 
Żminijietna appeals the Nationalist Administration in Government to work directly in conjunction with the Workers Directorate and as well as trade unions, and legislate new laws and regulations to suppress precariousness.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left 
Mob: 7953 6914

Żminijietna b’messaġġ ta’ Jum il-Ħaddiem kontra x-Xogħol Prekarju.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug twassal l-messaġġ tagħha għal 1 ta’ Mejju, Jum iddedikat lill-Haddiema, bħala l-Jum fejn għandna nirriflettu fuq il-qagħda preżenti tal-klassi ta’ nies tax-xogħol f’Malta. Skond statistika Ewropeja ix-xogħol prekarju qed isir in-norma u dana qed jizdied b’mod allarmanti.

“Nemmnu li x-xogħol prekarju hu theddida kontinwa għal ġenerazzjoni preżenti u dik futura flimkien mal-familji tagħhom. Ix-xogħol prekarju huwa dak it-tip ta’ mpjieg fejn ma’ hemmx sigurta fl-impjieg, li allura jwassal għal pagi baxxi, nuqqas fis-saħħa u sigurta, nuqqas fil-benefiċċji u drittijiet, u diffikulta għall-ħaddiem biex jagħmel użu ta’ servizzi bankarji. Ħafna mill-impjieg ‘atipiċi’, dak part-time, dak kuntrattwali, ‘self employed’ u ‘agency workers’ huma klassifikati bħala mpjiegi prekarji. ”

L-ETUC kif ukoll ILO jqisu ix-xogħol ‘atipiku’ bħala prekarju u qed jorganizzaw diversi kampanji sabiex tigi miġġielda globalment din il-kultura ġdida ‘ta’ skjavitu modern’  xprunata mill-politika neo liberali. Filfatt John Monks li huwa Ċermen ta’ l-Konfederazzjoni ta’ Trejdjunjins Ewropej (ETUC) appella sabiex dan it-tip ta’ xogħol ikun l-eċċezzjoni u mhux ir-regola fis-suq tax-xogħol Ewropej.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tirrikonoxxi dritt tal-ħaddiema u l-Unjins biex jkomplu jikkonfrontaw flimkien il-problema ta’ x-xogħol ‘atipiku’. Huwa tal-mistħija li l-Assoċjazzjoni ta’ min Iħaddem, l-Kamra tal-kummerċ u l-Federazzjoni ta’ Industrija qed jimbuttaw il-quddiem dan it-tip ta’ mpjieg. Huma qed jitkellmu favur kompetizzjoni u produttivita tal-ħaddiema, meta diversi riċerki juruk li l-ħaddiem b’xogħol prekarju huwa inqas produttiv minn dak b’xogħol sigur, minħabba l-istess insigurta, l-iskuntentizza u kundizzjonijiet nferjuri li jaħdem fihom.

Żminietna tappella l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex flimkien ma’ Direttorat tax-xogħol u b’appoġġ ta’ trejdjunijs jilleġisla liġijiet u regolamenti ġodda sabiex tiġi miggielda il-prekarjeta fis-suq tax-xogħol.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:7953 6914

Press Releases Main Page