Press Release: "Social and environmental justice should be a priority in Budget 2012"

Press Release: 02/11/11
Stqarrija Stampa: 02/11/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 


Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Press Release: "Social and environmental justice should be a priority in Budget 2012"

“Budget 2012 should give specific importance to social and environmental justice in order to improve the quality of life of Maltese families. The budget should also include clear policies towards green energy.”

“On the other hand, we are concerned that the Government’s strategy to reduce deficit and public expenditure will be on the same line with that of increasing energy tariffs and the selling of public land and entities. According to the Budget 2012 draft report the government will adopt an economic policy based on the European strategy 2020, a neoliberal concept in itself which is opposed by the Confederation of European Trade Unions,” stated Żminijietna.


“Government should stop promoting precarious employment through public contracts and instead introduce new regulations to combat this form of modern slavery and give tax incentives for the creation of Green jobs.”

Żminijietna believes that emphasis should also be made on an increase in the national minimum wage which encompasses full time employees, part-timers and those on definite contract. The ‘tax exempt’ benchmark for those on low income should increase. Further enforcement against undeclared work is a positive thing as this reduces exploitation.

Housing, is an important aspect that should be addressed due to high prices, high interest rates and limited land resources. Government should re-introduce subsidies for first time buyers and increase public investment in social housing. We appeal for a progressive tax on vacant property, from the third property onwards and fiscal penalties on property left in a state of abandonment.”

“Żminijietna propose that people suffering from Myalgic encephalomyelitis (ME) and fibromyalgia (FM) are entitled to the same rights and benefits as enjoyed by those with disabilities. The Government should also review its position and re-open the dentistry service in local clinics and invest in a chemotherapy service in Gozo. Zminijietna notes that the problem of lack of medicines, long waiting lists and the ongoing deterioration of the primary public health care system are not addressed in the pre-Budget draft report.”

“The national strategy for more women to enter the labour market cannot be heard unless the Government takes this issue seriously. Government should increase investment in affordable childcare facilities, support the EU maternity leave directive and introduce clear policies towards work-life balance, which will include private sector.”

“From the fiscal point of view and given the fact that public debt seems to be unsustainable, the Government should intensify the battle against tax evasion and ensure a proper and efficient eco-tax system. Government should also consider increasing wind fall taxes on the financial institutions, gaming industry and banking sector. These should help to offset the increase in social expenditure and public debt. The economy is there to serve the people and not vice versa.”

Żminijietna appeals to the Government to keep maintaining a free compulsory educational system. The introduction of an additional, optional subject to be taught at secondary school level, under the auspice of B-TEC, should be free and accessible to all. We call on the Government to protect this right.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Press Release: "Il-Ġustizzja soċjali u ambjentali għandha tkun prijorità fil-Baġit 2012"

"Baġit 2012 għandu jagħti mportanza speċifika lill-ġustizzja soċjali u ambjentali sabiex isir titjieb fil-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin. Il-baġit għandu jinkludi wkoll politika ċara lejn l-enerġija ħadra.”

"Min-naħa l’oħra, aħna ninsabu mħassba li l-istrateġija tal-Gvern biex jitnaqqas id-defiċit u l-infiq pubbliku se tkun fuq l-istess linja ma dik ta’ qabel billi jiżdiedu t-tariffi tal-enerġija u jinbieghu aktar artijiet u entitajiet pubblici. Skond l-abbozz ta’ rapport tal-Baġit 2012, il-gvern se jadotta politika ekonomika bbażata fuq l-istrateġija Ewropea 2020, kunċett neoliberali li fih innifsu qed jkun oppost mill-Konfederazzjoni tat-Trade Unions Ewropej, "stqarret Żminijietna.

"Il-Gvern għandu jieqaf jippromwovi l-impjieg prekarju permezz tal-kuntratti pubbliċi u minflok ghandu jintroduċu ligijiet ġodda biex tigi miggielda din il-forma ta' skjavitù modern u jagħti inċentivi fiskali għall-ħolqien ta’ ‘Green jobs’."

Żminijietna temmen li l-enfasi għandha ssir ukoll dwar żieda fil-paga minima nazzjonali li jinkludu fiha dawk b’impjieg full-time, part-time u dawk fuq kuntratt definit. L-esenzjoni mit-taxxa għal dawk bi dħul baxx għanda tiżdied. Aktar infurzar kontra x-xogħol mhux iddikjarat hija ħaġa pożittiva peress li dan inaqqas l-isfruttament.

“‘Housing’, huwa aspett importanti li għandu jiġi ndirizzat minħabba l-prezzijiet għoljin, rati ta’ imgħax għoljin u riżorsa tal-art hi wahda limitata. Il-Gvern għandu jerġa’ jintroduċi skemi ta’ sussidji għal dawk il-koppji zaghzagh li ser jixtru l-ewwel dar taghhom u ghandu izid l-investiment pubbliku fl-akkomodazzjoni soċjali. Aħna nappellaw għal taxxa progressiva fuq il-proprjetà vojta, mit-tielet propjeta’ il-quddiem u penali fiskali fuq dik il-proprjetà li tithalla fi stat ta’ abbandun."

Żminijietna tipproponi li n-nies li jsofru minn Myalgic encephalomyelitis tal (ME) u fibromyalgia (FM) ghandhom jkunu ntitolati mill-istess drittijiet u benefiċċji li jgawdu dawk b'diżabilita’. Il-Gvern għandu wkoll jirrevedi l-pożizzjoni tieghu u jerġa’ jiftaħ is-servizz tad-dentistrija fi kliniċi lokali u jinvesti f’servizz ta’ kimoterapija f'Għawdex. Żminijietna tinnota li l-problema ta’ nuqqas ta' mediċini, il-lista twila ta’ stennija u d-deterjorazzjoni fis-sistema tal-kura primarja tas-saħħa pubblika m'humiex indirizzati fl-abbozz ta' rapport ta’ qabel il-bagit.

"L-istrateġija nazzjonali għal aktar nisa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol ma jistgħux jinstemgħu sakemm il-Gvern ma jieħux din il-kwistjoni bis-serjata’. Il-Gvern għandu jzid l-investiment fil-faċilitajiet ta’ child care centres, jappoġġja d-direttiva tal-UE dwar iz-zieda fil-leave tal-maternità u jintroduċi politika ċara favur bilanc bejn ix-xogħol u l-familja, li tkun tinkludi wkoll s-settur privat.”

"Mill-aspett fiskali, u minħabba l-fatt li d-dejn pubbliku jidher li mhux sostenibbli, il-Gvern għandu jintensifika l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u jiżgura sistema ta’ taxxa ekologika li tkun xierqa u effiċjenti. Il-Gvern għandu jikkunsidra wkoll iżid it-taxxa fuq istituzzjonijiet finanzjarji, l-industrija tal-logħob u s-settur bankarju. Dawn it-taxxi għandhom jgħinu biex jikkumpensaw fiż-żieda fin-nefqa soċjali u d-dejn pubbliku. Nemmnu li l-ekonomija qiegħda hemm biex isservi lin-nies u mhux viċe versa."

Żminijietna tappella lill-Gvern biex jibqa jżomm is-sistema edukattiva obbligatorja bla ħlas. L-introduzzjoni ta’ suġġett addizzjonali fuq bazi volontarja, li se jiġi mgħallem fil-livell sekondarju, taħt is-supervizjoni ta' B-TEC, għandu jkun bla ħlas u aċċessibbli għal kulħadd. Nappellaw lill-Gvern biex jipproteġi dan id-dritt.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left 
Mob: 7953 6914

 

Press Releases Main Page