“The results of Italy’s referenda are an example for Malta”, Żminijietna

Press Release: 14/06/11
Stqarrija Stampa: 14/06/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema, Malta

zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

“The results of Italy’s referenda are an example for Malta”, Żminijietna

Żminijietna - Voice of the Left noted the results achieved in the referenda held in Italy, where the majority of the electorate voted against government investment in nuclear energy and against the privatisation of public water.

“These results should be an inspiration and example for the Maltese people to put pressure on their Government to invest more in renewable energy production and to safeguard Malta’s water resources from unsustainable, and often illegal, practices”.

“The government’s policy for the generation of energy using heavy fuel oil is the wrong decision and does not enjoy public approval”.

“This decision also does not enjoy the approval of the Climate Change Committee, who in its studies recommended that Government should invest in the use of gas for the generation of electricity in Malta”.

“The installation of ‘water meters’ to the existing boreholes should be hastened to tackle abuses and the damage being done to the groundwater table”.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914


“Ir-Rizultati tar-referenda fl-Italja huma ta’ eżempju ghal Malta”, Zminijietna.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tifrah bir-rizultat miksub fir-referenda fl-Italja fejn l-maġġoranza tal-elettorat ivvota kontra l-investiment tal-Gvern fl-energija nukleari u kontra l-privatizazzjoni ta’ l-ilma pubbliku.

“Dan ir-rizultat ghandu jkun ta’ ispirazzjoni ghall-poplu Malti sabiex jheggu l-Gvern Malti jinvesti aktar f’energija rinnovabli u sabiex tigi mharsa r-rizorsa ta’ ilma f’Malta minn prattici mhux sostenibbli u anka illegali”.

“Il-politika tal-Gvern favur generazzjoni ta’ l-energija bil-‘Heavy fuel Oil’ hija decizjoni zbaljata u ma tgawdix l-approvazzjoni tal-publiku”.

“Din id-decizjoni ma tgawdix wkoll l-approvazzjoni mill-Kumitat ghall-bidla fil-klima, li fl-istudju li kien ikkommissjona kien irrakomanda l-Gvern sabiex jinvesti fl-uzu ta’ l-gass ghall-generazzjoni ta’ l-elettriku f’Malta”.

“Il-process ta’ installazzjoni ta’ ‘water meters’ ghal ‘boreholes’ ezistendi ghandu jithaffef sabiex l-abbuzi u l-hsara li qed issir lil ilma tal-pjan jigu ndirizzati”.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob:7953 6914

Press Releases Main Page