The European Strategy 2020 will be another social failure

Press Release: 21/07/11
Stqarrija Stampa: 21/07/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

The European Strategy 2020 will be another social failure
 
Żminijietna - Voice of the Left describes the communication issued by the European Commission for the European Strategy 2020, which advocates  “a European platform against Poverty and Social Exclusion” as a vague proposal, which ultimately will not address the real problems that are causing poverty across Europe.

"The Lisbon Strategy 2000/10 was a total failure as poverty in the European Union increased and not decreased. Poverty among people soared from 55 million to 85 million. The policy adopted in the Lisbon strategy was the cause of this failure.

Żminijietna believes that we cannot get a reduction in poverty with a neo liberal agenda and policies. It is admirable to reduce unemployment in order to address poverty, but the fact that the labor market is becoming more precarious, with more jobs on a part-time basis and fixed term contracts certainly will not help to address the problem of poverty. It is regrettable that the European Union and the authorities in Malta are unwilling to accept that this new phenomenon of precarious employment is a major source of the problem. They only talk about job creation but not on the type of jobs to be created. They avoid talking about decent, secure and quality jobs.

"The same can be said with regards the EU governance package, which was passed recently in the European Parliament. The package goes against the concept of Social Europe and breaks away from the spirit of this communication."

"The European Commission must decide between a social and ecological Europe, or a neo liberal Europe. If the latter is chosen, then it is useless to talk about EU strategies to reduce poverty and develop in a sustainable way ".

The Maltese Government should take a clear position in favour of the EU maternity leave directive, for a European taxation on bank transactions and for a European policy in favour of a Social and Ecological Europe. To date, the Government is playing it part in this European failure.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob: 79536914
   
L-Istrateġija Ewropea 2020 ser tkun falliment soċjali ieħor
 
Żminijietna – Leħen ix-Xellug issejjaħ il-komunikazzjoni maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea għal strateġija Ewropea 2020 li titkellem favur pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali bħala proposta vaga, li finalment mhux se tindirizza l-problemi reali li qed jikkaġunaw il-faqar.

“L-istrateġija ta’ Liżbona 2000/10 kienet falliment totali għax tul l-għaxar snin li daħlet fis-seħħ, il-faqar fl-Unjoni Ewropea żdied u mhux naqas. Il-Faqar minn 55 miljun persuna tela’ għal 85 miljun persuna. Il-politika li ġiet adottata fl-istrateġija tal-Liżbona kienet il-kaġun ta’ dan kollu.

Żminijietna temmen ma tistax tikseb tnaqqis fil-faqar b’politika u aġenda neoliberali. Huwa tajjeb li jitnaqqas il-qgħad biex nindirizzaw il-problema tal-faqar, imma l-fatt li s-suq tax-xogħol qed jsir aktar prekarju, b’xogħol part-time u bil-kuntratti qosra, żgur li mhux ser jgħin biex tiġi ndirizzata din il-problema. Huwa ta’ dispjaċir li l-Unjoni Ewropea u l-Awtoritajiet f’Malta ma jridux jaċċettaw li dan il-fenomenu ġdid huwa sors ewlieni tal-problema. Jitkellmu fuq ħolqien tax-xogħol imma mhux fuq xogħol diċenti, żgur u ta’ kwalitá.

“L-istess jista’ jingħad fir-rigward ta’ l-pakkett ta’ Governanza, li għadda dan l-aħħar mill-Parlament Ewropew. Il-pakkett imur kontra l-kunċett ta’ Ewropa Soċjali u jkisser l-istess spirtu ta’ din il-komunikazzjoni”.

“L-Kummissjoni Ewropea trid tiddeċiedi bejn dik li hi Ewropa Soċjali u Ekoloġika jew Ewropa Neoliberali. Jekk ta’ l-aħħar allura jkun ta’ xejn li nibqgħu nitkellmu fuq strateġiji biex nrażżnu l-faqar u niżviluppaw b’mod sostenibbli”.

Il-Gvern Malti minn naħa l-oħra jeħtieġ li jieħu posizzjoni ċara favur id-direttiva Ewropea għal żieda fil-leave tal-Maternitá, għal taxxa Ewropea fuq transizzjonijiet bankarji u għal politika Ewropea li tersaq aktar lejn Ewropa Soċjali u Ekoloġika. Sa llum il-Gvern qed jilgħab u jipparteċipa f’dan il-falliment Ewropew.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:79536914
  

 

Press Releases Main Page