"Malta should shift to renewable energy and gas" Zminijietna

Press Release: 26/12/11
Stqarrija Stampa: 26/12/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

"Malta should shift to renewable energy and gas" Zminijietna

Żminijietna - Voice of the Left reiterated its stand in favour of sustainable energy use in Malta. The organisation declared its opposition on dirty energy based on fossil fuels as is the case with heavy fuel oil and carbon capture storage. Żminijietna said that people’s health and the environment come before profits of big businesses.

“Dependency on dirty fossil fuels will only postpone problems related to climate change and to the ever-increasing price of such limited sources of energy. Malta should shift to gas, as a transitional energy, as early as possible and investment much more in clean renewable energy, such as solar and wind to reach the 10 per cent target committed with the EU by 2020. We also believe that renewable energy use should increase further after the 2020 target”.

“As regards gas, even though it is a finite fossil fuel, which, like oil, is expected to increase in cost, the truth is that it is much less polluting than other fossil fuels, though being more expensive”.

“The use of such fossil fuels means CO2 will increase. In what sounds too good to be true, the difference is that the CO2 is supposed to be captured forever”.

“Heavy fuel oil might be cheaper than other fossil fuels, but its negative impacts on the environment and on people’s health are too big to ignore. Besides, its price will keep increasing given that oil has limited supply. As regards Carbon Capture Storage (CCS), its use is too risky, and the world is already late in the battle against climate change. Captured CO2 through CCS needs to be transported to its storage, emitting CO2 in the process. Once the CO2 is dumped, CCS leakage could cancel out any climate benefit as do the increased energy requirements of CCS technology. Zminijienta is also concerned about the hidden costs of using this technology, which depends on fossil fuels such as coal and oil”.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa: “Malta għandha tinvesti f’enerġija rinnovabbli u l-gass”, Żminijietna

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tenniet l-pożizzjoni tagħha favur l-użu ta’ enerġija sostenibbli f’Malta. L-organizzazzjoni iddikjarat l-oppożizzjoni tagħha għall-enerġija bbażata fuq fjuwils minn fossili maħmuġin, kif inhu l-każ ta’ ‘heavy fuel oil’ u ‘carbon capture storage’. Żminijietna qalet li s-saħħa tan-nies u l-ambjent jiġu qabel il-profitt tal-kumpaniji l-kbar.
“Id-dipendenza fuq fjuwils minn fossili maħmuġin jipposponi biss l-problemi relatati mal-bidla fil-klima u l-prezz dejjem jogħla ta’ sorsi limitati bħal dawn ta’ l-enerġija. Malta għandha tmur għall-gass, bħala enerġija transitorja, kemm jista’ jkun malajr, ma ħafna aktar investiment f’enerġija nadifa li tiġġedded, bħall-enerġija mix-xemx u mir-riħ biex tintlaħaq il-mira ta’ 10 fil-mija, mpenjata mill-UE sa l-2020. Nemmnu wkoll li l-użu ta’ enerġija rinnovabbli għandha tiżdied aktar mill-mira Ewropea 2020”.
“Fir-rigward tal-gass, anki jekk huwa riżorsa limitata, li, bħal żejt, huwa mistenni li jiżdied fil-prezz, il-verità hija li huwa jniġġes ħafna inqas minn fjuwils ta’ fossili oħra, għalkemm huma aktar għali miż-żejt”.

L-użu ta’ dawn il-fjuwils minn fossili maħmuġin jfisser li CO2 fl-arja se jiżdied. Għalkemm tinstema sabiħa biex titwemmen, id-differenza hi li CO2 suppost se jiġi maħżun għal dejjem.

“Iż-żejt tqil (HFO) jista’ jkun irħas minn fjuwils ta’ fossili oħra, iżda l-impatt negattiv tiegħu fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tan-nies huwa bil-wisq kbir biex jiġi njorat. Barra minn hekk, il-prezz tiegħu se jkomplu jiżdied minħabba li l-provvista taż-żejt hi limitata. Rigward il-ħażna tal-qbid tal-karbonju (CCS ), l-użu tiegħu huwa riskjuż wisq, u d-dinja hija diġà tard fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Il-karbonju miġbur permezz tas-CCS jeħtieġ li jiġi trasportat biex jiġi maħżun, li jfisser aktar karbonju. Ladarba l-CO2 huwa storjat, tnixxija tas-CCS jista’ jikkanċella kwalunkwe benefiċċju fil-klima kif jistgħu jagħmlu teknoloġiji tas-CCS. Żminijienta hija wkoll imħassba dwar l-ispejjeż moħbija fl-użu ta din it-teknoloġija, li tiddependi minn fjuwils ta’ fossili bħall-faħam u ż-żejt ".

 
David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Press Releases Main Page