Żminijietna appeals to the Government to protect the basic consumption of energy

Press Release: 28/07/11
Stqarrija Stampa: 28/07/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna appeals to the Government to protect the basic consumption of energy

The studies on energy prices conducted by MRA show an increase in prices of 3.2%. “This increase will negatively affect many families on a low and middle wage income and pensioners. This means that the households will have to pay more for the basic consumption of energy”.

“The government’s decision to compensate families with low income and others on social assistance by giving a one-off energy bonus was positive, but more families should have been included.”

“On the other hand the method of calculation for the price of energy should be transparent”, states Żminijietna.

Żminijietna stresses “that it would be fairer if the Government gave a one-off payment to every family retroactively from 1st October 2010, as well as any increase in energy prices should be reflected realistically in the Cost of Living adjustment. Many families are doing their outmost to reduce consumption, but the fact is that basic consumption is an essential of everyday life”.

“It is unfair that other families with a low income and pensioners are denied the right for energy compensation due to ‘means testing’. The Government should adopt a policy that protects basic consumption, while penalising wasteful practices”.

Żminijietna appeals to the Government to increase investment in other sources of energy on a national level and include wind and solar energies. Using roofs of public buildings and schools for the installation of photovoltaic panels should form an integral part in the national plan for renewable energy production. The Government should also invest in gas for electricity generation.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Żminijietna tappella lill-Gvern biex jipproteġi l-konsum bażiku ta’ l-enerġija
 
L-istudji fuq il-prezzijiet tal-enerġija mill-MRA juru żieda ta’ 3.2%. Din iż-żieda se taffettwa b’mod negattiv ħafna familji bi dħul baxx u medju u l-pensjonanti. Dan ifisser ukoll li l-familji ser ikollhom iħallsu aktar għall-konsum bażiku ta’ l-enerġija”.
 
“Id-deċiżjoni tal-gvern li jikkumpensa l-familji bi dħul baxx u oħrajn fuq assistenza soċjali, billi jingħata bonus ta’ darba kien pass pożittiv, iżda aktar familji kellhom jiġu nklużi.”

“Iżda min-naħa l-oħra l-metodu ta’ kif il-prezz tal-enerġija jiġi kkalkulat għandu jkun trasparenti”, saħqet Żminijietna.
 
Żminijietna tenfasizza “li jkun aktar ġust jekk il-Gvern jagħti ħlas ta’ darba lil kull familja, li tmur lura mill-1 ta’ Ottubru 2010, kif ukoll kwalunkwe żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għandhom ikunu riflessi b’mod realistiku fiż-żieda ta’ l-għoli tal-ħajja. Ħafna familji qed jagħmlu ħilithom biex inaqqsu mill-konsum tagħhom, iżda jibqa’ l-fatt li l-konsum bażiku huwa essenzjali fil-ħajja ta’ kuljum”.

“Huwa nġust li familji oħrajn bi dħul baxx u pensjonanti qed jkunu mċaħħda mid-dritt għal kumpens minħabba ‘means testing’. Il-Gvern għandu jadotta politika li tipproteġi l-konsum bażiku, filwaqt li tippenalizza l-ħela”.
 
Żminijietna tappella lill-Gvern biex jinvesti aktar fuq livell nazzjonali, f’sorsi oħra ta’ enerġija, li jinkludu l-enerġiji mir-riħ u xemx. L-użu tas-soqfa ta' binjiet pubbliċi, fosthom skejjel għall-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajċi għanda tiffurma parti ntegrali fil-pjan nazzjonali għall-produzzjoni ta’ enerġija li tiġġedded. Il-Gvern għandu wkoll jinvesti fil-gass għall-ġenerazzjoni tal-elettriku.
 
David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Press Releases Main Page