Żminijietna supports the Union’s stand against precariousness

Press Release: 05/01/12
Stqarrija Stampa: 05/01/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna supports the Union’s stand against precariousness.

Żminijietna - Voice of the Left welcomes the position that is being taken by the Unions as expressed in their New Year’s message against precariousness.

“Finally, it seems that there is a consensus between the GWU, CMTU, UHM and the FOrum to form a common front against this kind of exploitation. Żminijietna insists that the FOrum should now be included in the MCESD to strengthen the unions’ position”.

“According to various labour studies, precarious work does not only leads to inferior working conditions but it is also associated with non-regular employment, where the system makes it easier for the employers to terminate a work contract”.

“An example of this is the rise in part-time employment that has now reached up to 30,000 workers, and also the increase in number of workers employed on definite contracts”.

“The same can be said, for certain types of atypical work, such as telework, that although this type of work may be an incentive for workers, by having flexibility and a balance between family and work but to date, the system is not being operated for the benefit of the employee and almost totally lacking in the private sector. Many employers are using atypical work as a means to enable them to terminate employment to their advantage, and to keep wages low”.

Żminijietna - Voice of the Left therefore calls upon the Unions to tackle this situation holistically so that job creation in Malta is more on a regular basis, where workers have decent wages and security of employment. The liberalization ideology is leading to the deregulation of the conditions of employment.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa:
Żminijietna tappoġġja l-pożizzjoni tal-Unjins kontra l-prekarjetà.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tilqa' l-pożizzjoni li qed tittieħed mill-Unions kif espressa fil-messaġġ tagħhom ta’ l-Ewwel tas-Sena kontra l-prekarjetà.
"Fl-aħħar, jidher li hemm kunsens bejn il-GWU, CMTU, UHM u l-FOrum biex jiffurmaw front komuni kontra dan it-tip ta' sfruttament. Żminijietna tinsisti li l-FOrum għandu minn issa jiġi nkluż fl-MCESD biex tisaħħaħ l-pożizzjoni tal-għaqdiet ".

"Skond studji varji tax-xogħol, xogħol prekarju mhux biss jwassal għal kundizzjonijiet inferjuri tax-xogħol, iżda huwa wkoll marbut man-nuqqas ta’ mpjieg regolari tax-xogħol, fejn is-sistema tagħmilha aktar faċli għal min iħaddem li jtemm kuntratt ta' xogħol".

"Eżempju ta' dan hija ż-żieda fl-impjieg part-time li issa laħqet il-30,000 ħaddiem, u wkoll iż-żieda fin-numru ta' ħaddiema impjegati fuq kuntratt definit".

"L-istess jista' jingħad, għal ċerti tipi ta' xogħol atipiċi, bħal ‘telework’, li għalkemm dan it-tip ta' xogħol jista' jkun ta’ inċentiv għall-ħaddiema, minħabba l-flessibilità u l-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol li joffri, iżda sal-lum, dan it-tip ta’ mpjieg mhux qed jkun operat għall-benefiċċju ta' l-impjegat u kważi hu nieqes totalment mis-settur privat. Ħafna sidien qed jużaw ix-xogħol atipiku bħala mezz biex ikunu jistgħu jtemmu l-impjieg għall-vantaġġ tagħhom, u biex iżommu l-pagi baxxi".

Żminijietna - Leħen ix-Xellug għalhekk tistieden lill-Unions biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni b'mod sħiħ sabiex il-ħolqien ta' l-impjiegi f'Malta jkun aktar fuq bażi regolari, fejn il-ħaddiema jkollhom paga diċenti u s-sigurtà ta' impjieg. L-ideoloġija tal-liberalizzazzjoni qed twassal għal deregolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' l-impjieg.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Publiċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

 

Press Releases Main Page