Żminijietna appeals MEPA to enforce environmental monitoring and regulations

Press Release: 27/08/12
Stqarrija Stampa: 27/08/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna appeals MEPA to enforce environmental monitoring and regulations

Żminijietna - Voice of the Left brings to the attention of the relevant authorities the construction project at Mellieha By-pass where construction debris is being spilled on the adjacent garigue with probable permanent damage to the ecology in that area.

"The debris being spilled is destroying the flora of the area including the Maltese plant is-'sagħtar', which is protected by law. The same happened in the re-construction of roads in other areas, where some debris was spread in areas of ecological importance, beyond the approved area", stated Żminijietna.

"We call upon MEPA and all other authorities involved do their duty and enforce regulations to prevent further destruction of the environment. All construction, including dumping should be limited to the area approved in the permit and not allowed to overspill", concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-MEPA biex tinfurza r-regoli u l-moniteraġġ ambjentali

Żminijietna - Leħen ix-Xellug ġġib għall-attenzjoni tal-awtoritajiet relevanti l-proġett ta' kostruzzjoni tal-By pass tal-Mellieħa fejn skart tal-kostruzzjoni qed jispiċċa jegħleb fuq ix-xagħri biswit it-triq, bi ħsara probabbli permanenti għall-ekoloġija tal-post.

"L-iskart tal-kostruzzjoni li qed jispiċċa jinfirex qed teqred il-flora taż-żona, inkluża l-pjanta Maltija "tas-sagħtar ", li hija protetta bil-liġi. L-istess ġara fil-kostruzzjoni ta' toroq oħra, fejn xi skart ta' kostruzzjoni kien spiċċa mifrux f'żoni ta' mportanza ekoloġika,  l-barra mill-linja permessibli tal-iżvilupp", stqarret Żminijietna.

"Nappellaw lill-MEPA u l-awtoritajiet inkwistjoni biex jagħmlu d-dmir tagħhom u jinforzaw r-regolamenti u l-moniteraġġ sabiex jipprevjenu aktar ħsara lil ambjent naturali. Kull żvilupp, inkluż it-tfiegħ ta' materjal ta' kostruzzjoni għandu jkun limitat għaż-żona approvata fil-permess u ma għandux jitħalla li dan jinxtered", ikkonkludiet l-Għaqda Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page