Press Release: Worker’s Day should focus on Precariousness

Press Release: 30/04/12
Stqarrija Stampa: 30/04/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Worker’s Day should focus on Precariousness

Żminijietna – Voice of the Left commemorates Worker’s Day by appealing to the political class to open a common front against precarious jobs. “This new emerging problem, if not properly addressed will spread more in our society. Many workers will experience a decrease in their job conditions and wages”.

“According to sociological studies on work, precarious jobs are all those that offer no protection with regards regular employment and financial stability. This include work on a part-time basis, defenit contract, telework, agency workers, and self employed. These types of individual work contracts all lead to low wages, insecure jobs, inferior conditions of work, reduction in collective bargaining and more stress”, stated Żminijietna.  

Żminijietna insists that “any amendments to the Employment and Industrial Relations Act (EIRA) should aim to strenghten what already exists. The fact that the majority of workers in Malta are employed on a fulltime and regular basis should form the core of any new amendments”.

“The rise in part-time employment should be of concern. It is not because this type of employment is a bad thing in itself, but the fact that the monthly income is low, is leading to a rise in the working poor”, continued Żminijietna. “In fact the mostly affected are women”. 

“Another problem is that the banks are not giving workers with precarious jobs the chance to apply for a home loan. This is creating a situation where workers are not treated equally, even if the workers do the same job and work long hours”, stated Żminijietna.

“This shows that the unions are right in appealing for a national task force on precariousness. The employer’s associations should change their attitude and realise that regular and decent jobs are the solution for a healthy society and sustainable economy”, concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

 PR: Il-Ġurnata ta’ Jum il-Ħaddiem għandu tiffoka fuq il-Prekarjetá

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tfakkar il-ġurnata ta’ Jum il-Ħaddiem billi tappella l-klassi politika biex tifforma front komuni ħalli tiġi miġġielda il-problema serjissima tal-prekarjetá.
“Din il-problema ġdida li qed tiżviluppa, jekk mhux se tiġi ndirizzata kif suppost se tinfirex aktar fis-soċjetá. Ħafna ħaddiema se jesperjenzaw tnaqqis fil-paga u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom.

“Skond studji fuq ix-xogħol, impjiegi prekarji huma dawk kollha li ma joffrux protezzjoni f’dak li huwa xogħol regulari u stabbilitá finanzjarja. Dawn jinkludu xogħol fuq bażi part-time, kuntratt defenit, telework, ‘agency workers’, u ‘self employed’. Dawn it-tipi ta’ xogħol b’kuntratt individwali lkoll jwasslu għall-pagi baxxi, xogħol insigur, kundizzjonijiet ta’ xogħol inferjuri, tnaqqis fil-ftehim kollettiv u aktar stress”, saħqet Żminijietna.    

Żminijietna tinsisti li “kull emendi fl-att dwar il-liġi tax-xogħol u r-relazzjonijiet industrijali (EIRA) għandu jwassal għal tisħiħ ta’ dak eżistendi. Il-fatt li l-maġġoranza tal-ħaddiema f’Malta huma mpjegati full-time u fuq bażi regolari għandu jifforma il-qafas fl-emendi l-ġodda”.

“Iż-żieda fl-impjieg part-time għandu jqajjem tħassib. Dana mhux għax dan it-tip ta’ mpieg huwa xi ħaġa ħażina, imma peress li d-dħul tal-paga f’xahar hu baxx, qed jwassal għal żieda fil-working poor”, kompliet tgħid Żminijietna. “Infatti l-aktar milquta huma n-nisa”.

“Problema oħra hi li l-banek mhumiex jagħtu ċans lill-ħaddiema b’xogħol prekarju biex japplikaw għal self. Din qed toħloq sitwazzjoni fejn il-ħaddiema mhumiex trattati l-istess, anka jekk il-ħaddiema jagħmlu l-istess xogħol u jaħdmu sigħat twal”, saħqet Żminijietna. 

“Dana juri li l-Unjins għandhom raġun li jappellaw għal task force nazzjonali fuq il-prekarjetá. L-assoċjazzjonijiet ta’ Min Iħaddem għandha tibdel l-attitudni u tirrealizza li xogħol regolari u diċenti huma s-soluzzjoni għal soċjetá b’saħħitha u ekonomija sostenibbli”, ikkonkludiet l-għaqda Żminijietna.  

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page