Election 2013 Proposals - Zminijietna

Press Release: 28/01/13
Stqarrija Stampa: 28/01/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

For the General Election 2013, Żminijietna – Voice of the Left put forward its proposals based on social justice, equality and ecological sustainability

“Regarding the economy, Żminijietna insists on the urgent introduction of policies that
address the burdens on low income families brought about by neoliberal economic policies. These include a more realistic revision of the COLA and an increase in the national minimum wage.”

“We insist that the measure to reduce the income tax rate from 35% to 25% should be discarded. Instead more progressive measures must be introduced based on the revision of tax bands. The untaxable income should be at a level that exempts those on minimum wage. We believe that unearned income should be taxed at a higher rate than earned income.”

Żminijietna favours strenghtening of the welfare state together with a progressive redistribution of wealth. This can only be achieved by a progressive taxation, effective enforcement against tax evasion and a policy that defends public services. In cases where the job conditions are of a precarious nature – such as careworkers, security officers and cleaners – we believe in the setting up of workers’ cooperatives.

“We favour a fiscal policy that improves job conditions by promoting regular, decent jobs instead of precarious employment. Workers on definite contracts, part-time and temporary agency work are all classified as precaurious employments. Precariousness should also be addressed in public work contracts via stricter regulations.”

“A national consensus should also be reached within MCESD for the introduction of actual family-friendly measures, work flexibility at the worker’s discretion and the widening of the Industrial tribunal to include public sector employees.”    

“In the housing sector, Żminijietna appeals for a more holistic approach. Government should continue to subsidise first-time buyers and those who rent. On the other hand, government should tax vacant properties – third property onwards – to sustain social housing schemes in order to reduce speculation.”

“Żminijietna appeals to the political parties to revert to the use of gas in the generation of electricity and to implement a policy that safeguards basic consumption and penalises waste. The same goes for the domestic use of gas”.

“In the case of ex prisoners, or prisoners who are on parole, the government should employ them and give them decent working conditions to facilitate their integration in the labour market,” stated Żminijietna.

Żminijietna – Voice of the left appeals to the political parties to refrain from introducing any form of payment within the compulsory educational system. The suggested proposal for the introduction of vocational subjects – in the fields of engineering, information technology, care and hospitality – in secondary schools, will benefit the country's economic needs, but studies in these fields should not be subject to payment.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575


Stqarrija Stampa: Il-Proposti għall-Elezzjoni Ġenerali 2013

Żminijietna – Leħen ix-Xellug qed tippreżenta il-proposti tagħha lill-Partiti Politiċi għall-Elezzjoni Ġenerali 2013. Il-proposti huma mibnija fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza, ġustizzja soċjali u sostenibilità ekoloġika.

“Rigward ekonomija, nisħqu favur il-bżonn urġenti li l-Gvern ġdid idaħħal miżuri li jtaffu l-piżijiet ekonomiċi fuq il-familji kaġun tal-politika ekonomika neoliberali, li jinkludu reviżjoni tal-COLA għal waħda aktar realistika, u żieda fil-paga minima nazzjonali.

“Nisħqu li l-miżura ta’ tnaqqis fir-rata ta’ taxxa minn 35% għal 25% tiġi rtirata. Minflok miżuri aktar progessivi għandhom jiġu ntrodotti bbażati fuq reviżjoni fi ‘tax bands’. L-eżenzjoni fit-taxxa tad-dħul għandha tkun fl-livell li teżenta  jkoll jeżenta dawk fuq il-paga minima (taxxa negattiva). Nemmnu wkoll li 'unearned income', iġifieri l-lussu għandu jkun intaxxat b’rata aktar għola mill-'earned income', li hu xogħol".

Żminijietna hi favur it-tisħiħ tal-welfare state flimkien ma' ridistribuzzjoni tal-ġid. "Dana jista’ jintlaħaq biss b’taxxi progressivi, nforzar effettiv kontra l-evażjoni tat-taxxa u politika li tiddefendi servizzi pubbliċi. F'każijiet fejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol huma ta' natura prekarja, fosthom fil-qasam tal-careworkers, sigurtà, u tindif, nemmnu fil-ħolqien ta' koperattivi tal-ħaddiema".
"Aħna favur politika fiskali li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol b'impjieg regolari b’pagi diċenti, minflok impjiegi prekarji. Xogħol b’kuntratt defenit, agency workers u part-time huma lkoll klassifikati bħala mpjiegi prekarji. Il-prekarjetà għandha wkoll tiġi ndirizzata f'kuntratti pubbliċi tax-xogħol b'aktar regoli stretti".
    
"Kunsens nazzjonali għandu wkoll jintlaħaq fl-MCESD għall-introduzzjoni ta' aktar miżuri favur il-familja, flessibilità fix-xogħol b’għażla tal-ħaddiem u twessiegħ ta' tribunal industrijali biex jinkludi ħaddiema tas-servizz pubbliku".

"Fil-qasam tad-djar, Żminijietna tappella għal strateġija aktar ħolistika. Il-Gvern għandu jibqa’ jissussidja lil dawk li jixtru l-ewwel dar jew jikru. Minn banda l-oħra, il-gvern  għandu jintaxxa l-bini vojt - mit-tielet propjetà l-quddiem - biex isostni skemi ta' akkomodazzjoni soċjali u fl-istess waqt inaqqas l-ispekulazzjoni".

Żminijietna tappella lill-partiti politiċi biex mmorru għall-użu tal-gass fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u biex jimplimenta politika li tissalvagwardja l-konsum bażiku u tippenaliżża l-ħela. L-istess jmur fil-qasam tal-gass għal użu domestiku.

"Fil-każ ta’ ex ħabsin jew ħabsin li qegħdin fuq il-parole, il-gvern għandu jimpjeghom b’kundizzjonijiet diċenti tax-xogħol sabiex jgħinhom jintegraw fid-dinja tax-xogħol". 

Żminijietna – Voice of the left appeals to the political parties to refrain from introducing any form of payment within the compulsory educational system. The suggested proposal for the introduction of vocational subjects – in the fields of engineering, information technology, care and hospitality – in secondary schools, will benefit the country's economic needs, but studies in these fields should not be subject to payment.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-partiti politiċi biex jżommu milli jintroduċu xi forma ta’ ħlas fil-qasam tal-edukazzjoni obligatorja. Il-proposta ssuġġeritta għall-introduzzjoni ta' suġġetti vokazzjonali - fl-oqsma tal-inġinerija, teknoloġija tal-informatika, kura u ospitalità - fi skejjel sekondarji, ser jgħaqdu l-bżonnijiet ekonomiċi tal-pajjiż, imma l-istudji f'dawn l-oqsma m'għandhomx jkunu suġġetti għall-ħlas.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page