Press Release: Zminijietna against Corporatisation of National Healthcare

Press Release: 21/03/15
Stqarrija Stampa: 21/03/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Zminijietna against Corporatisation of National Healthcare

As a result of recent overtures made by the government about increases in the opening of public healthcare to the private sector, Zminijietna – Voice of the Left is highly concerned by the direction that national strategy in the health sector is taking, and believes that the government should act to prevent any more corporatisation of healthcare on the Islands.

In light of this, Zminijietna has stated that "any new involvement of the private sector in healthcare will lead to an increasing corporatisation of the Maltese health sector, to the detriment of the public, healthcare workers, and the universal availability of State health care services."

“The use of a public-private partnership model will result in the healthcare industry becoming an industry of simple profit and loss, reducing the quality of service given and its overall sustainability.”

“Various studies have shown that market directed policies do not necessarily reduce costs in, or improve, healthcare services, and such policies in the United Kingdom have led to an overall neglect of patient well-being. The changes being proposed are more in line with the motivations of politically influential minority interests and strategists, following the increasingly right-wing and neo-liberal direction being taken by the European Union, than they are with a genuine concern for the welfare of patients,” concluded Zminijietna – Voice of the Left.

David Pisani
Zminijietna – Voice of the Left


Stqarrija Stampa: Zminijietna kontra l-Korporatizzazzjoni tas-Saħħa Pubblika.

Dwar l-aħħar aħbarijiet mogħtija mill-gvern dwar aktar espanzjoni tal-kura tas-saħħa pubblika mis-settur privat, Zminijietna - Lehen ix-Xellug hija ferm imħassba bid-direzzjoni li l-istrateġija nazzjonali fis-settur tas-saħħa qed tieħu, u jemmen li l-gvern għandu jaġixxi sabiex jipprevjeni kwalunkwe korporatizzazzjoni tas-saħħa pubblika.

 Fid-dawl ta 'dan, Zminijietna tiddikjara li "l-involviment ġdid tas-settur privat fil-kura tas-saħħa se jwassal għal korporatizzazzjoni tas-settur tas-saħħa f’Malta, għad-detriment tal-pubbliku, ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, u l-aċċess universali għas-servizz tas-saħħa Pubblika."

"L-użu ta 'mudell ta' sħubija pubblika-privata (PPP) jista' jwassal sabiex is-saħħa pubblika f’Malta ssir industrija ta’ sempliċi profitt u telf, jitnaqqas il-kwalità tas-servizz mogħti u s-sostenibbiltà ġenerali tagħha."

"Diversi studji internazzjonali wrew li l-politika li tħares biss lejn is-suq mhux bilfors tirriżulta fi tnaqqis tal-ispiża pubblika, jew titjieb fis-servizzi offrut, u tali politika fir-Renju Unit wasslet għal negliġenza fil-kura u l-bżonnijiet tal-pazjent. Il-bidliet li qed jkunu proposti huma aktar konformi mal-motivazzjonijiet politiċi ta' interess minoritarju li għandu nfluwenza u strateġija, li hija aktar influwenzata mid-direzzjoni leminija u neo-liberali li qed tieħu l-Unjoni Ewropea, milli bi ħsieb ġenwin għal aħjar interess tal-pazjent, "ikkonkludiet Zminijietna - Lehen ix-Xellug.

David Pisani
Zminijietna – Voice of the Left


 

Press Releases Main Page