Press Release: Women should fight more against gender inequality and sexual exploitation.

Press Release: 08/03/16
Stqarrija Stampa: 08/03/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 8th March 2016

Press Release: Women should fight more against gender inequality and sexual exploitation.  

 

On International Women’s Day, Żminijietna - Voice of the Left said "that there had been very important developments in addressing gender equality in Maltese society, and in getting more women in the labour market. An end to gender inequality is important in achieving the well being of all people. It also goes in line with the EU Strategic for 2020 -2025 for Equality between Women and Men”. “The way forward now is that of strengthening these initiatives by reducing by 5 % the gender pay gap, and reducing by 10 % the gender pension pay gap, along by increasing best practices in child care, the care for dependent persons and the elderly. Another important aspect is increasing more visibility and participation for women with disabilities in the labour market”. “Even amidst this progress, violence against women still prevails, the most vulnerable being women with disabilities, the elderly and migrant women fleeing from conflicts. Żminijietna encourages the Government to establish monitoring mechanisms to reduce all forms of violence against women and by adopting legislations which help to address prostitution, combat human trafficking and sexual exploitation”.

 

Maryanne Zammit Asst - PRO Żminijietna – Voice of the Left

 

Stqarrija Stampa: Il-Mara ghandha tiggieled aktar kontra l-inugwaljanza u l-esplojtazzjoni sesswali.

Ghal Jum Internazzjonali tal-Mara, Żminijietna tishaq “li kien hemm zvilluppi importanti sabiex f’Malta tigi ndirizzata l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex aktar nisa jippartecipaw fis-suq tax-xoghol. Li tigi mwaqqfa l-inugwaljanza tal-generu hija importantissima ghal beneficcju ta’ kull individwu. Dan anke jimxi fuq il-linja mal-istrategija ta' l-Unjoni Ewropeja ghal 2020-2025 f’dik li hi ugwaljanza bejn is-sessi. “It-triq il-quddiem hi dik li jissahhu dawn l-inizjattivi u fost dawn hemm li titnaqqas id-diskrepanza bejn il-pagi b'5 %, u dik tal-pensjonijiet b'10%, kif ukoll li jiddahhlu aktar prattici ta’ l-oghla livell fis-servizz ta’ childare, kif ukoll ghall-harsien ta’ persuni dipendenti u anzjani. Aspett importanti iehor hi li tizdied il-vizibilità u l-partecipazzjoni ta' nisa b'dizabbilita fis-suq ta' xoghol”. Żminijietna tinnota li l-vjolenza kontra n-nisa ghadha wkoll reali, fejn dawk l-aktar vulnerabbli huma nisa b'dizabbilita, l-anzjani u l-immigranti nisa li qeghdin jaharbu minn konflitti. Ghal dan il-ghan nappellaw il-Gvern biex jistabilixxi aktar mekkanizmi ta' monitoragg biex titnaqqas l-vjolenza kontra n-nisa waqt li jigu adottati legislazzjonijiet li jindirizzaw il-prostituzzjoni, it-traffikar ta’ persuni u l-esplojtazzjoni sesswali.

 Maryanne Zammit Asst - PRO ŻminijietnaLehen ix-Xellug

 

 

 

 

 


 

Press Releases Main Page