The Social Reel Festival, held at the Common Room at the University of Malta, has presented the audience six films, comprising various social themes. This festival was organized by Zminijietna Left Youth with the support of GWU Youths, Labour Youth Forum and University Students Council.

The films projected during the festival were the following;

Courageous Hearts without Retreat
A film produced by Swedish trade unionist, Nina Zita, dealing with the exploited workers in Cambodian sweatshops, which end up to be the least benefiters of the same clothes they produce. Interviews with renowned clothing companies in Sweden are done to show the way such companies act to extract maximal profits. 

Bound by Promises - Contemporary Slavery in Rural Brazil
A film showing the way people in Brazil were/are treated in ranches where coal is collected to be sent for manufacturing. Workers have to suffer from homesickness and hunger, to be treated as slaves. The film shows how the Government of Brazil is dealing with this situation to ameliorate the working conditions, and get rid of such inhumane practices. Click here for film preview

New Tricks
After the ban on smoking in public places, which took place on the 1st day of July, 2007, in the UK, Elizabeth Waite, went to investigate what was the reaction of the people. She did the latter in the region of Salford, an area highly populated by people pertaining to the working class. She has managed to compare what the peoples’ reactions in bars were, against those whose task was to promote a healthier lifestyle.

Kindergarten
This one-minute film, produced by Melchior Vella presented the contrasts of the Urban environment against the rural one in Malta. It explores the hectic tempo of the former and the much more serene one of the latter. Although the shortest of all the six, it managed to send a clear message to the whole audience present.

Beaten
This film deals with domestic violence. A film involving three different actors, of whom one female shows the two different kinds of violence she encounters from two different partners, and the negative psychological impact that this leaves on her psyche. This film was submitted by Joseph Meli for Dawwara Pictures.

Katrina
Oriented in Malta in the midst of the 20th century, this film explores the friendship of a young girl with a boy, which then leaves the village to obtain his priesthood. The film then shows the boy returning to the village as a grown up man, and Katrina ends up in a great dilemma. Her love for the boy, who has now returned, and is serving as a priest at the Parish Church is still there. Everything gets sorted out, with her being married by the services of the same priest she loved much during her childhood.

Although the scope of this festival was not that of a competition, but primarily to transmit messages of social change, the winning participant of this first edition of the Social Reel Festival was Joseph Meli, for the production of the film Beaten. The panel of judges felt that Beaten has managed to reach the festival’s criteria better than the other films did. This does not put any devaluation on the artistic and social prestige of all the other five films.

winning_participant_srf
Above, Joseph Meli receiving winning prize for the production of the film Beaten by Festival Coordinator, Christopher Cutajar

Courageous Hearts without Retreat – Lingwa : Svediz b’sotto-titli bl-Ingliz
Film dokumentarju maghmul min studenta Svediza, Nina Zita, bl-appogg ukoll ta' Koperattiva Kummerc Gust.  Il-produzzjoni tittratta l-esplojtazzjoni tal-haddiema gewwa l-Cambodia, f'dawk  imsejha 'Sweatshops'. Dawn ikunu postijet tax-xoghol fejn il-haddiema jahdmu sieghat twal, f'kundizzjonijiet hziena u li xi kultant anke perikoluzi, b'pagi baxxi hafna. Id-direttrici taghzel li tiddedika nofs ix-xeni tal-film ghall intervisti ma' haddiema u trejdjunjonisti tal-Cambodia waqt li n-nofs l-iehor huma intervisti ma' konsumaturi u kumpaniji tal-hwejjeg Svedizi. L-gheluq tal-film huwa messagg minn attivisti favur kummerc gust u kontra l-esplojtazzjoni fil-qasam ta' xoghol gewwa l-Cambodia.

Beaten – Lingwa : Malti b’sotto-titli bl-Ingliz
Film ta’ Joseph Meli min Dawwara Pictures.  Mahdum gewwa pajjizna, dal-film jittratta l-vjolenza domestika.  L-istorja fittizja tinbena fuq tliet karattri; tfajla u zewgt irgiel.  Il-film jinqasam fit-tnejn, fejn fl-ewwel parti t-tfjala li tigi vjolentata, tirribella u toqtol lil zewgha.  Fit-tieni parti l-istess tfajla jkolla partner differenti u terga tesperjenza l-aggrezzjoni mis-sieheb il-gdid, izda... did-darba tahfirlu.  Id-direttur jenfazizza l-effeti psikologiki fuq it-tfajla u jirnexxielu johloq stampa fejn ghalkemm juza zewg karattri differenti ghall-irgiel dawn jimxu b-mod simili hafna; min-naha l-ohra z-zewg reazzjonijiet differenti tat-tfajla jhallu l-effett daqs li kieku hemm zewg karattri nisa.
Karattri principali : Clare Aguis, Peter Mercieca u Antonie Zammit.

Bound by Promises
- Contemporary Slavery in Rural Brazil – Lingwa : Portugiz b’sotto-titli bl-Ingliz
Film li juri kif haddiema gewwa l-Brazil jigu trattati fi whud mir-'ranches' li fihom jingabar ic-'charcoal' biex ikn trasportat ghall-manifattura.Id-direttur jurina kif xi haddiema ta’ dawn ir-'ranches' isiru ’skjavi’ tas-sid tar-renc fejn jahdmu.  Dan ghaliex min ihaddimhom jitlobhom ihallsuh ta’ l-ghodda li juzaw u tal-ikel minimu li jieklu, u fl-ahhar tax-xahar jigu li flokk dahhlu paga ghandhom jaghtu l-flus lis-sid tar-’ranch’.  B’risultat li haddiema minnhom jibqghu mwehhlin ma’ l-art fejn jahdmu, minghajr ma jkunu jistghu jitilqu, peress li dejjem jifdalhom xi jhallsu lis-sid f’xoghol. Il-film juri kif il-gvern Braziljan qed jahdem sabiex jalleva l-kundizzjonijiet ta’ dawn il-haddiema u jeqred ghal kollox din is-sistema ta’ skjavitu modern.

New Tricks – Lingwa : Ingliz
Ambjentat f’Salford gewwa l-Ingilterra, post li parti kbira mill-populazzjoni tieghu tappartjeni ghall-klassi tal-haddiema.  Dan il-film jitratta t-tipjip f'postijiet pubblici gewwa r-Renju Unit fil-kuntest tal-ligi li ddahhlet nhar l-1 ta' Lulju 2007, li ma hallietx aktar tipjip isir f'postijiet pubblici.Elizabeth Waite taghzel li tinvestiga r-reazzjonijiet tan-nies ta’ dan il-lokal, is-sidien tal-pubs u ddiskoteki f’kuntrast ma intervisti ma nies li qed jahdmu ghal promozzjoni ta’ hajja minghajr tipjip u iktar b’sahhita.

Kindergarten

Film ta’ minuta mahluq minn Melchior Vella, li jipprezenta kuntrast ta’ zvilupp urban kontra ambjent rurali gewwa Malta.  Melchior jaghzel li jirriserva l-ewwel tletin seconda sabiex jaqbad stampi mid-dinja urbana... ta’ zvilupp, traffikku, storbju, pollution u kaos. Fit-tletin sekonda ta’ wara juri xeni sereni gewwa l-kampanja, u jiffoka l-kamera tieghu fuq ghasfur tal-bejt, farfett abjad u l-haxix tal-qarsu li ghalkemm speci komuni hafna f’pajjizna, xorta joffru s-serenita l-boghod mid-dinja ta’ kaos urban.  Ghalkemm l-iqsar fost is-sitt films, Melchior xorta rnexxielu jwassal messagg car lill-udjenza presenti.

Katrina – Lingwa : Malti b’sotto-titli bl-Ingliz
Film ta’ Eleonora Rose Abela, orjentat f’ Malta f-nofs l-ahhar seklu gewwa villagg zghir rurali.  Il-film mibni fuq aspett ta’ mhabba triangulari.  Jibda billi jesplora l-hbiberija ta’ tifel abbati u tifla (Katrina) meta dawn ikunu taht l-ghaxar snin.  Ftit snin wara, it-tifel ikollu jitlaq mill-villagg sabiex isir qassis.  Jghaddu ghaxar snin, u t-tifel jirritorna, izda din id-darba bhala ragel u qassis fil-knisja parrokjali.  Sa dan it-tant ix-xebba Katrina tkun waslet sabiex tizzewweg guvni iehor.  X’hin Katrina tinduna bil-wasla tal-qassis din tidhol f’dilemma, ghaliex l-imhabba giovanili lejn il-qassis tirritorna.  Il-film jaghlaq billi il-qassis li Katrina tant habbet fit-tfulita, izewweg lil Katrina u l-gharus taghha. 
Karattri principali: Katrin Mari Pavia, Carlos Mizzi, Paul Cini, Raisa Pace u Mauro Mizzi.

Ghalkemm l-iskop ta’ dan il-festival ma kienx wiehed ta’ kompetizzjoni izda li jigu trasmetti messaggi ghal bidla socjali, ir-rebbieh ta’ l-ewwel edizzjoni tas-Social Reel Festival kien Joseph Meli, ghall-film tieghu Beaten.  Il-gurija hassew li Beaten kien l-iktar film li lahaq il-kriterji marbutin mal-Festival.  Dan bl-ebda mod ma jnaqqas il-livell u l-validita artistika jew socjali tal-hames produzzjonijiet l-ohra.  L-organizzatturi tal-Festival jixtiequ jirringrazzjaw lill-partecipanti kollha, lil dawk kollha li attendew u lil dawk kollha li ghenu sabiex din l-attivita tkun success.

Download:

-Entry Rules of Festival
-Poster #1 JPG
-Poster #1 PDF
-Poster #2 JPG
-Poster #2 PDF
-Zminijietna Left Youth PR on event 18/04/08

social_reel_festival_poster

pre

SOCIAL REEL FESTIVAL 2008

Żminijietna Left Youth, with the support of GWU Youths, Labour Youth Forum and the University Student Council, is inviting all those of you who appreciate the art of cinematography, for a night of short films. The first edition of the Social Reel Festival will be taking place on Saturday the 26th of April, at the Common Room – University of Malta. Short films discerning various social themes, will be projected, in an event that will not take more than 90 minutes.


Tickets will be sold at €2 at the door. This initiative will serve to put forward the idea that arts and culture can serve as a medium for social change. The University of Malta has been chosen by these four youth organizations, as the institution in which new artistic ideas can foment, and be propagated. For more information regarding the event phone the Festival Secretary, Christopher Cutajar on 99233900 or via email chriscut@onvol.net

SOCIAL REEL FESTIVAL 2008

Zminijietna Zghazagh tax-Xellug, bl-appogg taz-Zghazagh tal-GWU, il-Forum Zghazagh Labursti u l-Kunsill Studenti Universitarji, qed tistieden lil dawk kollha li japprezzaw l-arti tac-cinematografija ghal lejla ta’ films qosra.  L-ewwel edizzjoni tas-Social Reel Festival se tkun qed tittella’ nhar is-Sibt 26 t’April, gewwa l-Common Room, f’Dar l-Istudenti, fl-Universita’ ta’ Malta. Dawn il-films qosra se jkunu qed iwasslu temi socjali, f’lejla li tibda fit-8.30 ta’ filghaxija, u li m’ghandhiex tiehu aktar minn 90 minuta.

Il-biljetti se jkunu qed jinbieghhu mall-bieb ghall-prezz ta’ €2. Din l-inizjattiva se tkun qed tressaq ‘l quddiem l-ideja li l-arti u l-kultura jistghu iservu t’ghodda ghall-bidla socjali. L-Universita’ ta’ Malta giet maghzula minn dawn l-erba’ ghaqdiet taz-zghazagh, bhala l-istituzzjoni li fi hdanha idejat artistici godda jistghu jinbdew u jixterdu. Ghal aktar informazzjoni rigward din l-attivita’ tista’ iccempel lis-Segretarju tal-Festival fuq 99233900 jew via email chriscut@onvol.net