Zminjietna Youth against the attacks being carried on Labourite youth activists

Press Release: 14/11/07
Stqarrija Stampa: 14 /11/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna Zghazagh tax-Xellug / Zminijietna Left Youth
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
zzxmalta@hotmail.co.uk
www.zminijietna.org/zzx

Zminjietna Youth against the attacks being carried on Labourite youth activists

Zminijietna Left Youth (ZLY), is against the attacks by certain sections of Nationalist media against Labourite youth activists who were simply expressing their political opinions.  ZLY marks out that in a democratic system, liberty of expression is to be protected and attacks against this right reflect intolerance by those who carry out such attacks.

ZLY pointed out that

"The situation is quite ironic, since the attacks are coming from quarters very well accustomed to sublime methods as means to influence public opinion. Thus ZLY believes that these attacks are just exaggerated puffs in a balloon, which at the end of the day can burst in the face of its blower".

Andre' Damato
Public Relations Officer
Zminijietna Left Youth

M 79370523
E andre.damato@gmail.com
W www.zminijietna.org/zzx

 

ZZX ma taqbilx ma' l-attakki fuq zghazagh Laburisti

L-Ghaqda Zminijietna Zghazagh tax-Xellug (ZZX), ma taqbilx ma' l-attakki li qed taghmel sezzjoni tal-medja Nazzjonalista fil-konfront ta' numru ta' zghazagh Laburisti li esprimew l-opinjonijiet politici taghhom.   ZZX tishaq li f'sistema demokratika, il-liberta' ta' l-espressjoni ghandha tigi ssalvagwardjata, u li x-xkiel ghal dan id-dritt juri biss arroganza u nuqqas ta' tolleranza min-naha ta' l-attakkant.

ZZX stqarriet li

"Hija ironika ferm din is-sitwazzjoni, peress li l-attakki gejjin minn inhawi li mdorrija juzaw metodi sublimi sabiex jinfluenzaw l-opinjoni pubblika. Ghalhekk iz-ZZX temmen li dawn l-attakki huma biss nefha sproporzjonata ta' buzzieqa, li fl-ahhar mill-ahhar facli tista tinfaqa' f'wicc l-istess neffieh."

Andre' Damato
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
ghal Zminijietna Zghazagh tax-Xellug
M 79370523

E andre.damato@gmail.com
W www.zminijietna.org/zzx

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page