Social Reel Festival

Press Release: 18/04/08
Stqarrija Stampa:18/04/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Social Reel Festival

Żminijietna Left Youth, with the support of GWU Youths, Labour Youth Forum and the University Student Council, is inviting all those of you who appreciate the art of cinematography, for a night of short films. The first edition of the Social Reel Festival will be taking place on Saturday the 26th of April, at the Common Room – University of Malta. Short films discerning various social themes, will be projected, in an event that will not take more than 90 minutes.

Tickets will be sold at €2 at the door. This initiative will serve to put forward the idea that arts and culture can serve as a medium for social change. The University of Malta has been chosen by these four youth organizations, as the institution in which new artistic ideas can foment, and be propagated. For more information regarding the event surf into www.zminijietna.org/zzx

Christopher Cutajar
PRO and International Secretary
Zminijietna Left Youth
Tel: 99233900

Social Reel Festival

Zminijietna Zghazagh tax-Xellug, bl-appogg taz-Zghazagh tal-GWU, il-Forum Zghazagh Labursti u l-Kunsill Studenti Universitarji, qed tistieden lil dawk kollha li japprezzaw l-arti tac-cinematografija ghal lejla ta’ films qosra.  L-ewwel edizzjoni tas-Social Reel Festival se tkun qed tittella’ nhar is-Sibt 26 t’April, gewwa l-Common Room, f’Dar l-Istudenti, fl-Universita’ ta’ Malta. Dawn il-films qosra se jkunu qed iwasslu temi socjali, f’lejla li tibda fit-8.30 ta’ filghaxija, u li m’ghandhiex tiehu aktar minn 90 minuta.

Il-biljetti se jkunu qed jinbieghhu mall-bieb ghall-prezz ta’ €2. Din l-inizjattiva se tkun qed tressaq ‘l quddiem l-ideja li l-arti u l-kultura jistghu iservu t’ghodda ghall-bidla socjali. L-Universita’ ta’ Malta giet maghzula minn dawn l-erba’ ghaqdiet taz-zghazagh, bhala l-istituzzjoni li fi hdanha idejat artistici godda jistghu jinbdew u jixterdu. Ghal aktar informazzjoni rigward din l-attivita’ tista’ tidhol fuq is-sit www.zminijietna.org/zzx

Christopher Cutajar
PRO u Segretarju Internazzjonali
Zminijietna Zghazagh tax-Xellug
Tel: 99233900

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page