ZLY : ‘In solidarity with our Spanish comrades’

Press Release: 22/02/07
Stqarrija Stampa: 22/02/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna Zghazagh tax-Xellug / Zminijietna Left Youth
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
zzxmalta@hotmail.co.uk
www.zminijietna.org/zzx

Political Precedent due to Kosovo

In a press release issued by Zminijietna Left Youth (ZLY), the Leftist organisation showed its concerns regarding the proclaimed independence of Kosovo. It said that “this independence, if recognized, will put a political precedent that will open a Pandora’s Box for the times to come.”

ZLY claimed that “the recognition of Kosovo as an independent state by some of the EU countries, will be posing an uncomfortable situation in front of the phenomena of political movements set to claim independence in the  Basque region in Spain, and Corsica (an island ruled by France). More than that, these EU countries will have to be coherent in its policies regarding regions such as those of Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh and Transdniestria, which are all found in the Caucasus region, geographically positioned between Russia and Iran.”

With reference to the statement issued by the Maltese Foreign Ministry this week, ZLY stated that “it is a good cautious act, to postpone the decision to a more opportune time regarding this matter, in face of the coming general elections that will be held in Malta, and also due to the big protests currently being held by Serbians.”

ZLY concluded by appealing the Government of Malta to “consider the maintenance of good relations with Serbia and the other 26 EU countries, as the paramount criteria that needs to be set, before taking the best decision”

Andre' Damato
PRO Zminijietna Left Youth
M 79370523

E andre.damato@gmail.com
W www.zminijietna.org/zzx


Precedent Politiku minhabba l-Kosovo

Fi stqarrija mahruga minn Żminijietna Żgħażagh tax-Xellug (ŻŻX), l-ghaqda xellugija wriet it-thassib taghha rigward l-independenza proklamata gewwa l-Kosovo. L-ghaqda qalet li “din l-indipendenza, jekk tkun rikonoxxuta, tpoggi precedent politiku li jaf johloq nuqqas ta’ stabilita’ fiz-zminijiet li gejjin.”

ŻŻX stqarret li “ir-rikonoxximent ta’ l-indipendenza tal-Kosovo ta’ pajjizi fl-Unjoni Ewropeja (UE), taf tpoggi lill-UE f’qaghda skomda quddiem il-fenomeni ta’ movimenti politici mwaqqfa biex jitolbu l-indipendenza, bhalma huma dawk fir-Regjun Bask ta’ Spanja u dawk fil-Korsika (gzira mmexxija minn Franza). Aktar minn hekk, dawn il-pajjizi se jkollhom jimxu bl-istess kejl fil-konfront ta’ regjuni bhall-Abkhazja, l-Ossezja tan-Nofsinhar, in-Nagorno-Karabakh u t-Transdnijestrija, li lkoll jinsabu gewwa l-Kawkazu, bejn ir-Russja u l-Iran.”

B’referenza ghall-istqarrija mahruga din il-gimgha mill-Ministeru ghall-Affarijiet Barranin, ZZX stqarret li “att tajjeb u meqjus, dak li tippostponi d-decizjoni taghha rigward din il-materja ghal zmien aktar opportun. Dan qed jinghad fid-dawl ta’ l-elezzjonijiet generali li se taffaccja Malta minn hawn u ftit iehor, u anke quddiem il-protesti kbar li qed isiru mill-poplu Serb.”

ZZX ikkonkludiet billi appellat lill-Gvern Malti sabiex “jikkunsidra iz-zamma ta’ relazzjonijiet tajba mas-Serbja u mas-26 pajjiz l-iehor ta’ l-UE bhala l-oghla kriterja li ghandha tinzamm qabel ma tittiehed decizjoni bhal din.”

Andre' Damato
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna Zghazagh tax-Xellug
M 79370523

E andre.damato@gmail.com
W www.zminijietna.org/zzx

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page